Curriculum Vitae

1. Numele: BUJILĂ

2. Prenumele: MIHAELA

3. Data şi locul naşterii: 13.06.1956, Braşov, jud. Braşov

4. Cetăţenia: română.

5. Starea civilă: divorţată

6. Studii:  

Instituţia: Liceul teoretic Dr. I. Meşotă, Brasov Facultatea de Silvicultură si Exploatări Forestiere, Brasov
Perioada: 09.1971-06.1975 09.1975-07.1980
Grade sau diplome obţinute: diploma de bacalaureat diploma inginer silvic


7. Titlul ştiinţific: doctor în silvicultură

8. Experienţa profesională:

Perioada: 08.1980-01.1981 01.1981-04.1983 04.1983-04.1984 04.1984-prezent
Locul: Caransebeş Caransebeş Bucureşti Braşov
Instituţia: Filiala I.C.A.S. Filiala I.C.A.S. Staţiunea Cornetu Filiala I.C.A.S.
Funcţia: Inginer proiectare Inginer cercetare Inginer cercetare Cercetător ştiinţific şi cercetător ştiinţific principal III (din anul 1991) şi II (din anul 2002)
Descriere: Descriere parcelară în teren şi redactare amenajament Colaborare la teme de silvotehnică, aplicarea ierbicidelor ş.a. Colaborare la teme de ameliorarea calităţii lemnului la plopi şi sălcii Coordonare teme de cercetare din domeniul ameliorării calităţii lemnului, ecofiziologiei  seminţişurilor naturale, regenerarea arboretelor şi colaboratoare cu aspecte de microscopie şi fiziologie în alte domenii, responsabil activitate de analiza a calitatii semintelor forestiere din Staţiunea ICAS Brasov

9. Locul de muncă actual şi funcţia: Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice (I.C.A.S.) Staţiunea Braşov, cercetător ştiinţific principal gradul II.

 

10. Vechime la locul de muncă actual: 23 ani.

 

11. Brevete şi invenţii: -.

 

12. Lucrări publicate: 36

 

13. Membru al asociaţiilor profesionale:

–          membru al Societăţii “Progresul Silvic”;

14. Limbi străine cunoscute: engleza, franceza

15. Alte competenţe: lucrul la calculatoarele personale (Word, Excel, Statistica, Power Point ş.a.)

16. Specializări/calificări:

– curs intensiv de limba engleză, cu o durată de trei luni, organizat de C.E.P.E.C.A. Bucureşti, în anul 1983 şi traducător autorizat engleză-română în ştiinţe agricole;

-“Metodologii moderne în cercetarea ştiinţifică”, cu o durată de treizeci de zile, organizat de A.S.A.S., 1986;

– curs postuniversitar “Utilizarea izotopilor radioactivi”, cu durată de şase săptămâni, organizat la Facultatea de Fizică, Universitatea din Bucureşti, 1989;

– două stagii de specializare în : citologie vegetală la Facultatea de Biologie Bucureşti şi fiziologie la I.C.P.C. Mărăcineni

– teză de doctorat susţinută în anul 1999, cu titlul “Cercetări ecofiziologice asupra dezvoltării seminţişurilor naturale de fag” sub îndrumarea d-lui dr.ing. Ioan Catrina, membru A.S.A.S.

– în 2005 stagiu de perfecţionare şi documentare în domeniul fiziologiei arborilor (analiza foliara a 16 elemente chimice cu ajutorul unui spectrometru de tip ICP – OES Perkin Elmer Optima 3300 DV) în cadrul proiectului româno-belgian SUGRO, în laboratorul de soluri şi ape al Universităţii Catolice din Leuven, Facultatea de Bioştiinţe Aplicate şi Inginerie (Faculty of Applied Biosciences and Engineering), sub îndrumarea prof. dr. Erik Smolders şi a asist. Katleen de Brouwere.

17. Experienţa acumulată în diferite programe:

Programe şi teme de cercetare Funcţia Perioada
Program National de ramura: Cercetări privind aplicarea tăierilor de transformare spre codru grădinărit colaborator 1981-1983
Cercetări privind aplicarea tratamentelor cu perioadă lungă de regenerare în pădurile de răşinoase, de fag şi de răşinoase cu fag colaborator 1981-1983
Cercetări privind aplicarea diferenţiată a tehnologiilor de exploatare pentru arbori cu coroană, trunchiuri şi catarge la recoltarea produselor din rărituri cu stabilirea pragurilor maxime admise de vătămare a arborilor şi solului colaborator 1981-1983
Selecţia, tehnologii de cultură şi protecţie a plopilor şi sălciilor pentru producerea de lemn industrial colaborator 1983-1984
Producerea de fitomasă de plop, salcie şi salcâm în culturi specializate, cu cicluri de producţie scurte, în scopul obţinerii de energie şi substanţe chimizabile colaborator 1983-1984
Program National de ramura: Metode de iradiere pentru stimularea creşterilor şi obţinerea de mutante la arborii autohtoni responsabil aspect de microscopie 1985-1986
Program National de ramura: Concepţii şi metode noi în silvicultură privind conversia energiei solare şi creşterea randamentului fotosintezei colaborator 1986-1989
Program National de ramura: Studiul ţesuturilor lemnoase şi stabilirea de corelaţii cu alte caractere anatomo-morfologice în vederea ameliorării calităţii lemnului de molid, brad şi pin silvestru responsabil temă 1987-1989
Program National de ramura: Cercetări privind radiosensibilitatea principalelor specii de foioase şi răşinoase autohtone responsabil aspect şi responsabil temă 1987-19881989
Cercetări asupra potenţialului de conversie a energiei solare al arborilor şi ecosistemelor de stejar pedunculat, gorun, plop şi salcâm colaborator 1991-1995
Program National de ramura: Cercetări privind biologia micorizelor la speciile lemnoase utilizate la împădurirea terenurilor erodate în vederea îmbunătăţirii reuşitei şi grăbirii închiderii culturilor responsabil de aspect, multiplicare in vitro 1991-1994
Program National de ramura: Efectele operaţiunilor culturale asupra evoluţiei structurii microscopice şi calităţii lemnului la fag şi la molid. responsabil temă 1992-1994
Program National de ramura: Cercetări ecofiziologice în seminţişurile naturale de fag din ecosisteme reprezentative pentru fundamentarea metodelor de regenerare responsabil temă 1995-1996
ORIZONT 2000: Cercetări ecofiziologice integrate asupra unor componente ecosistemice de importanţă silviculturală:B. Evoluţia seminţişurilor în regenerările naturale din principalele ecosisteme forestiere cu brad coresponsabil temă 1997-1999
Cauzele uscării şi deprecierii calitative ale arborilor de fag. Importanţa economică, măsuri de prevenirea şi combaterea fenomenului colaborator 1998-2001
Resursele de ciuperci micoritice din arboretele montane şi premontane. Rolul acestora în prevenirea uscării plantaţiilor, în stabilitatea pădurilor şi creşterea ofertei trofice pentru populaţie. colaborator 1999-2001
Asistenţă tehnică privind conducerea arboretelor supuse regimului de conservare a resurselor genetice în cadrul O.S.E. Săcele coresponsabil temă 2000
Cauzele uscării şi deprecierii calitative ale arborilor de fag. Importanţa economică, măsuri de prevenirea şi combaterea fenomenului colaborator 1998-2001
Studiul complex al doborâturilor de vânt produse în perioada 1995-1998. Influenţa unor caracteristici biometrice asupra stabilităţii arboretelor calamitate, consecinţe asupra conducerii arboretelor expuse la doborâturi colaborator 1999-2001
Relaţia dintre ciupercile micoritice şi agenţii patogeni la puieţii de răşinoase colaborator 1999-2002
Cercetări pentru introducerea în cultură de specii/ clone de plop şi salcie cu potenţial silvoproductiv superior şi rezistenţă sporită la adversităţi colaborator 2000-2003
Cercetări privind debilitarea unor arborete de fag sub incidenţa unor factori biotici şi abiotici colaborator 2002-2004
Evolutia regenerării naturale în ecosisteme forestiere reprezentative parcurse cu taieri de transformare spre codru gradinărit din cadrul O.S.E. Sacele responsabil temă 2002
Bilanţ de mediu de nivel I privitor la funcţionarea secţiilor de debitat cherestea şi producţie de ambalaje ale firmei Bandi Industry SRL colaborator 2002
Evaluarea anuală a stării de sănătate a pădurilor în reţeaua transnaţională de sondaje permanente (16x16km) şi transmiterea informaţiilor anuale schemei UE şi ICP-Forest operator zonal din 2002
Studiul privind bonitatea terenului de pe traseul din fond forestier al conductei de transport gaze naturale Filipeşti – Răzvad colaborator 2003
Reconstrucţia ecologică a unor arborete artificiale de pin din O.S.E. Săcele în vederea revenirii la tipul natural fundamental de pădure colaborator 2003-2004
Testarea unor fungicide necesare în culturi din solarii, pepiniere şi plantaţii în vederea omologării lor pentru silvicultură colaborator 2003-2004
Contract 4209 / 27 mai 2003 : Reconstituirea volumului exploatat in cadrul partizii 404 (dupa cioate), din OS Sercaia, UP VI Gaunoasa, ua 37A%. responsabil 2003
Diagnoza bolilor fiziologice ale celor mai importante specii forestiere cultivate în pepinieră şi stabilirea de măsuri pentru prevenirea şi combaterea acestora colaborator 2003-2005
Cercetări privind evoluţia procesului de regenerare naturală în ecosisteme forestiere representative parcurse cu tratamente intensive din cadrul O.S.E. Săcele responsabil temă 2004
Studiu privind starea principalilor parametri climatici în cuprinsul reţelei de supraveghere intensivă a ecosistemelor forestiere (nivel II) colaborator 2004-2006
Raport la studiul de impact asupra mediului privind defrişarea (cu compensare) şi construcţie de locuinţe– oraş Predeal colaborator 2004
Memoriu tehnic pentru încadrarea privind impactul asupra mediului pt. activitatea de extindere a domeniului schiabil în staţiunea Predeal colaborator 2004
Studiu asupra biodiversităţii vegetaţiei forestiere din cuprinsul reţelei de supraveghere intensivă a ecosistemelor forestiere (nivel II) colaborator 2004-2005
Studiu: Cercetări complexe în ecosisteme forestiere din reţeaua de blocuri experimentale de durată pentru aplicarea de tratamente cu regenerare sub masiv din cadrul OSE Săcele responsabil 2005
Reabilitarea perdelelor forestiere existente ca destinaţie, dar nefuncţionale la Regionala C.F. Bucureşti (linia 300) – jud. Prahova – conform H.G. nr. 994/2004 (SF şi PT) – contract 354/2005 responsabil 2005
Înfiinţare perdele forestiere de protecţie  la Regionala C.F. Bucureşti (linia 300) – jud. Prahova – contract 364/2005 responsabil 2005
Proiect româno-belgian SUGRO     colaborator 2005-2006
Raport de evaluare impact de mediu pentru « PUZ – Zona Vânătorul – Predeal » responsabil 2006
Reinventarierea şi evaluarea stării solurilor forestiere la nivelurile I şi II de supraveghere colaborator 2006
Definirea, evaluarea şi zonarea riscurilor pentru pădurile României (CLIDOIN) project tip P-CD – contract 736/2006 in programul CEEX -MENER colaborator 2006-2008
Contract 56 GRANT – Flora indicatoare a poluării – tema 1/1121 colaborator 2007-2008
Raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului generat de << Proiect de exploatare a minereurilor auro-argintifere si polimetalice din perimetrul Certej>>  subcapitolul 4.6 – PEISAJUL – realizat conform Ordinului MAPPM 863/2002 colaborator 2007
Modernizarea şi extinderea infrastructurii laboratoarelor pentru studiul şi monitorizarea ecosistemelor forestiere – FORESTLAB colaborator 2007-2009
Evaluarea biodiversitatii forestiere in reteaua de supraveghere intensiva a ecosistemelor forestiere (nivel II) – MO4/2007 coresponsabil 2007
Asistenţa tehnică (buletine de analiză) privind calitatea seminţelor forestiere responsabil din 2006

18. Alte menţiuni:

Declar pe propria răspundere ca datele prezentate sunt in conformitate cu realitatea.

 

                Data completării:                                                                                                                             Semnătura

                    Iulie 2008