Analize soluri

Laboratorul de analize soluri a fost infiinţat în 1999, în dezvoltarea laboratorului de analize foliare chimice şi biochimice.
În cadrul laboratorului  se efectuează următoarele analize pedologice:
·         pH-l solului;
·         humus total;
·         aciditatea hidrolitică;
·         capacitatea de schimb cationic şi gradul de saturaţie în baze;
·         compoziţia granulometrică;
·         elemente nutritive accesibile plantelor: azot, fosfor, potasiu;
·         săruri solubile şi carbonaţi alcalino-pământoşi;
·         metale: cupru, plumb, cadmiu, crom, zinc, magneziu, mangan, sodiu, calciu, , fier.

Pe lângă acestea se fac determinări şi pe probe foliare:
–  determinarea clorofilelor;
–  stabilirea procentului de celuloză;
–  determinarea densităţii lemnului;
–  determinarea metalelor existente;
–  elementele nutritive.

Pentru efectuarea analizelor menţionate laboratorul beneficiază de aparatură modern, performantă:    –    spectrofotometru cu absorbţie atomică;
–          analizor C,H,N;
–          pH-metre;
–          colorimetru;
–          biuretă automată
–          cuptor de calcinare;
–          baie de apă şi de nisp;
–          etuve;
–          distilator;
–          mori pentru mojararea probelor de sol şi de frunze;
–          balanţe automate cu 2 – 4 zecimale;
–          computer pentru prelucrarea datelor.

Prin analizele efectuate, laboratorul contribuie la lucrările efectuate atât de colectivul de proiectare cât şi  de cel de cercetare. Datele obţinute sunt folosite:
o   în lucrările de amenajarea pădurilor, pentru stabilirea corectă a tipului de staţiune şi a corelaţiei dintre bonitatea staţiuniişi clasa de productivitate a arboretelor
o   în cazul pepinierelor şi răchităriilor la stabilirea claselor de bonitate a solului şi implicit la necesarul de îngrăşaminte, amendamente, lucrări de întreţinere
o   penrtru perdelele forestiere de protecţia căilor de comunicaţii şi a câmpului şi pentru împădurirea terenurilor degradate, la stabilirea formulelor de împădurire, a lucrărilor de ameliorare şi întreţinere
în lucrările de cercetarte pentru identificarea de macro- şi microelemente (zone poluate, halde de steril), analize foliare ( studii de impact, cercetări internaţionale), etc.